N进制加法

思路:

根据十进制加法的原理,我们实现N进制的加法。
依旧是从末位开始逐位相加,并累加进位。

代码:

import java.util.*;

public class N进制加法 {

  static String addByBase(String a, String b, int base) {

    StringBuffer ans = new StringBuffer();

    int n = Math.max(a.length(), b.length()), carry = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      carry += i < a.length() ? (a.charAt(a.length() - 1 - i) - '0') : 0;
      carry += i < b.length() ? (b.charAt(b.length() - 1 - i) - '0') : 0;
      ans.append((char) (carry % base + '0'));
      carry /= base;
    }

    if (carry > 0) {
      ans.append('1');
    }
    ans.reverse();

    return ans.toString();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    String a = sc.next(); // 数字 a
    String b = sc.next(); // 数字 b
    int base = sc.nextInt(); // 进制
    System.out.println(addByBase(a, b, base));
  }

}

参考:

N进制加法的实现

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 点我我会动 设计师:白松林 返回首页